Huurovereenkomst


Kosten die direct verband houden met het gebruik van het gehuurde, zoals brandstof, haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van huurder en niet bij de huurprijs inbegrepen.

Betalingscondities

Bij ondertekening van deze overeenkomst is de huurder gehouden om het volledige bedrag van huur en borg bij aanvraag van huur te betalen. Bij terugkomst van de boot zal de gebruikte brandstof worden verrekend met de borg.

*De borg dient contant betaald te worden!*

1

Verhuurder verklaart het gehuurde te hebben gehuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart het gehuurde te hebben gehuurd en in goede staat en zonder gebreken in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder.

2

Voor het gebruik van het gehuurde is huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd.De waarborgsom wordt door de verhuurder bij het terug brengen van het gehuurde aan de huurder gerestitueerd onder aftrek van al wat de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

3

Partijen verklaren dat op deze overeenkomst geen andere algemene voorwaarden dan de voorwaarden van verhuurder van toepassing zijn. Huurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de van toepassing zijnde voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de inhoud hiervan.

4

De huurprijs bedraagt voor de overeengekomen periode, de overeengekomen huurprijs. Bij langer gebruik van het vaartuig dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zo lang niet de maximum verlenging van de huurtijd ( 1 dag) wordt overschreden. Indien het vaartuig niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van één dag van de huurtijd bij de verhuurder weer is af geleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat in het gehuurde te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van een bedrag ad € 150.- per dag.

5

Voor het gebruik van het gehuurde is huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd.De waarborgsom wordt door de verhuurder bij het terug brengen van het gehuurde aan de huurder gerestitueerd onder aftrek van al wat de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

6

Slecht weer komt voor rekening van huurder en vormt geen aanleiding tot reductie dan wel restitutie van de huursom.

7

Tijdens de verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en het eventueel veiligstellen van boot, buitenboordmotor en inventaris van de boot. De huurder is geheel aansprakelijk voor schip en inventaris. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder en derden. Het eigen risico per schadegeval is groot, een bedrag ad € ……… Indien er aansprakelijkheid op de verhuurder rust, kan deze nimmer voor meer aansprakelijk worden gesteld dan het bedrag waarvoor verhuurder verzekerd is.

8

Het gehuurde mag niet in gebruik worden gegeven aan derden. Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde anders te gebruiken dan door verhuurder is bedoeld.

9

Het gehuurde dient schoon te worden ingeleverd op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats. Indien het gehuurde niet in dezelfde staat wordt ingeleverd als waarin huurder deze ontvangen heeft, is verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder het gehuurde in de staat te herstellen als waarin deze zich bij de aanvang van de huur zich bevond.

10

Het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de daar geldende regels. Voor varen op groot water geeft verhuurder eventueel schriftelijk toestemming af op verzoek. Het varen in deze watergebieden is slechts toegestaan voor huurders met voldoende vaarervaring ( met vaarbewijs) en bij maximale windkracht, die de verhuurder verantwoord vindt.

11

Huurder is gehouden om zich aan de toepasselijke en geldende ( haven ) reglementen te houden.

Boeten en/of ontzeggingen komen geheel voor rekening en risico van huurder.

12

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en zonder enige ( schade ) vergoeding aan huurder verontschuldigd te zijn, indien naar zijn oordeel in het vaartuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

13

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen dienen aanhangig te worden gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.